Aftësitë, vlerat dhe personaliteti im më siguron një karrierë të suksesshme

Profesioni kontabël është i rëndësishëm në jetën e një vendi, ai jep kontribut në zhvillimin ekonomik dhe në stabilitetin financiar, në funksionimin eficient të tregjeve të kapitalit të sektorit publik dhe privat. Profesioni i kontabilitetit nxit dhe mbështet rritjen dhe zhvillimin e biznesit në përgjithësi dhe sidomos të biznesit të vogël e të mesëm, duke iu dhënë atyre ndihmë në drejtimin strategjik e financiar dhe ka si objektiv mbrojtjen e interesave të aksionarëve dhe të publikut që investon kapitalin në to, prandaj synoj të jem prijës në këtë fushë.

Aftësitë të cilat do  më sigurojnë karrierë të suksesshme në kontabilitet konsideroj të jenë: vendosja e objektivave të arritshme, dëgjimi me kujdes atë që të tjerët janë duke thënë, puna e përbashkët grupore drejt arritjes së një qëllimi, përdorimi i mënyrave interesante për të komunikuar me grupet, prioritizimi i punëve, njohja në detaje e legjislacionit tatimorë, aftësitë menaxheriale, gjithashtu  komunikimi dhe motivimi brenda grupit dhe organizatës, si dhe nevoja  dhe dëshira për të përmirësuar aftësitë të cilat i identifikoj si më pak të zhvilluara.

Ndër atributet njerëzore padyshim se janë vlerat. Ato tregojnë arritjet dhe veçanërisht karakterizojnë dhe përcjellin individin gjatë jetës së tij. Konsideroj se jam ndër ata persona që në vazhdimësi synoj të kultivoj dhe të përcjell vlera tek të tjerët në momentin që shoh se përkojnë me vendin e punës, me organizatën, me rrethin ku jetojmë dhe zhvillohemi. Marrëdhënia që unë krijoj me shoqërinë, origjinaliteti, përkushtimi ndaj punës, të qenurit kurrioz për tu dalluar si ekspert i organizatës, apo dëshira për të qenë pjesë e një grupi të privilegjuar të gjitha këto përbëjnë vlerë për mua. Duke mos lënë anash edhe  të pasurit  pavarësi aty ku punoj.  Siguria ne pune dhe stabiliteti  si dhe të qenurit kreativ janë një ndër synimet kryesore për të arritur një qëndrueshmëri afatgjate drejt  sukseseve të vazhdueshme në karrierë.

Personaliteti bazohet kryesisht në disa tipare të rëndësishme të karakterit si (Ndërgjegjshmëri, stabilitet emocional i arsyeshëm , i kujdesshëm dhe i qetë) , (Extraversion-Ky tipar personalitetit tregon nevojën për stimuj social), (Agreeableness- Rezultati për këtë tipar është se këta persona janë shumë miqësorë, por edhe relativisht i drejtpërdrejtë). Bazuar në rezultatet e testit këto lloje kryesore të personalitetit janë të zbatueshme në mënyrë të qartë dhe si i tillë është vlerësuar në aspektin mbi mesataren (shumë) të lartë të dhënat  rezultojnë në një personalitet entuziast si një karakteristikë e njerëzve produktiv dhe efikas, e gjithë kjo ndërlidhet fuqishëm me aktivitetet e përditshme  lidhur me profesionin tim dhe në përgjithësi  me veprimtarinë time!

Florim Sejdiu, student I vitit te dyte ne Kolegjin Universum 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s